Monthly Archives Maj 2015

Pięć mechanizmów koordynacyjnych – ciąg dalszy

Standaryzacja przebiegu procesu, której istotą jest zaprogramowanie treści pracy (zadań i czynności, metod i narzędzi, zasad zachowania, czasu realizacji) w instrukcjach, regulaminach, wytycznych, takich jak: instrukcja obsługi frezarki, instrukcja obiegu dokumentów księgowych, limitowanie kolejności i czasu wykonania poszczególnych operacji montażowych przez narzucenie systemu i tempa przesuwania się taśmy, zaprogramowanie komputerowe sposobu wykrajania przez krojczego wszystkich elementów wykroju żakietu itp.

więcej

Koncepcja kól jakości (KJ) – dalszy opis

Omawiana koncepcja jest jedną z metod zarządzania partycypacyjnego. Koncentruje się na sposobach powstawania i funkcjonowania „świadomych” komórek produkcyjnych. Koła jakości tworzą bowiem pracownicy znający i akceptujący cele jednostki, konieczność działania na rzecz podniesienia jej efektywności oraz potrzebę współdziałania. Wykonywanie przez nich funkcji kontrolnej nie jest wynikiem przymusu organizacyjnego i poleceń kierownictwa, lecz internalizacji jakości jako jednej z podstawowych wartości firmy i każdego jej uczestnika.

więcej

Pełna procedura planowania produkcji w SPT

Straty z tytułu magazynowania mogą mieć różne źródła. Powstają w fazach poprzedzających proces wytwarzania (na przykład w wyniku składowania materiałów, półproduktów, części), bezpośrednio w toku produkcji, a także w następstwie magazynowania wyrobów gotowych. Wymienione zapasy traktuje się powszechnie – w dominujących dziś tłoczących systemach produkcji – jako najpewniejsze czynniki zwiększające „odporność” na zakłócenia oraz elastyczność przedsiębiorstwa w dostosowaniu się do wymagań rynku. System produkcyjny Toyoty ukierunkowany jest na ograniczenie, a nawet wyeliminowanie tego rodzaju strat. Jego filarami są dwa założenia:

więcej

Pomiar jakości

W najbardziej syntetycznej postaci opracowywany przez P.B. Crosby’ego program podnoszenia jakości obejmuje następujące kroki:

Wytworzenie projakościowej postawy menedżerów i ich zobowiązującego zaangażowania. Wszyscy zarządzający, a szczególnie naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa, muszą czuć potrzebę poprawy jakości i koncentrować się na działaniach zapobiegawczych, eliminujących możliwe źródła braków. To ich zaangażowanie musi być widoczne dla pozostałych pracowników. Wyrazem nowego podejścia powinien być dokument formułujący politykę firmy w tej dziedzinie. Wszyscy powinni być świadomi tego, że doskonalenie jakości i wyjście naprzeciw potrzebom klientów jest praktycznym sposobem zwiększania zysku.

więcej