Pomiar jakości

W najbardziej syntetycznej postaci opracowywany przez P.B. Crosby’ego program podnoszenia jakości obejmuje następujące kroki:

Wytworzenie projakościowej postawy menedżerów i ich zobowiązującego zaangażowania. Wszyscy zarządzający, a szczególnie naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa, muszą czuć potrzebę poprawy jakości i koncentrować się na działaniach zapobiegawczych, eliminujących możliwe źródła braków. To ich zaangażowanie musi być widoczne dla pozostałych pracowników. Wyrazem nowego podejścia powinien być dokument formułujący politykę firmy w tej dziedzinie. Wszyscy powinni być świadomi tego, że doskonalenie jakości i wyjście naprzeciw potrzebom klientów jest praktycznym sposobem zwiększania zysku.

Zespól doskonalenia jakości. Konieczne jest utworzenie zespołu, złożonego z kierowników lub upoważnionych reprezentantów komórek organizacyjnych (departamentów), dla nadzorowania procesu poprawy jakości. Jego zadaniem powinno być określanie, przegląd i ocena działań, realizowanych w organizacji i w poszczególnych jej częściach.

Pomiar jakości. Konieczne jest określenie odpowiednich miar jakości służących identyfikacji sfer wymagających poprawy. W księgowości, na przykład, jednym z wskaźników może być procent spóźnionych sprawozdań w dziale projektowania – dokładność rysunków technicznych w zaopatrzeniu

– odmowa dostaw z powodu niekompletnych specyfikacji w produkcji

– straty czasu z powodu awarii maszyn i urządzeń.

Działania korygujące

Ocena kosztów jakości. Dział kontroli powinien oszacować COQ w celu określenia sfer, w których poprawa jakości będzie opłacalna.

Uświadomienie pracownikom znaczenia jakości i działań na rzecz jej poprawy. Wszyscy muszą rozumieć konieczność dotrzymywania norm i znać koszty błędów. Realizacja tego zadania spoczywa na kierownikach, którzy powinni być odpowiednio przeszkoleni.

Działania korygujące. Konieczność ich podjęcia jest najczęściej następstwem sytuacji zidentyfikowanych w fazie 3 i 4. Mogą i powinny być one także wynikiem dyskusji między pracownikami. W niektórych sytuacjach działania te i nowe pomysły wymagają akceptacji kierowników. Niekiedy jednak konieczna jest błyskawiczna akcja bez uzgodnień,

Planowanie wytwarzania bez braków (zero defects platming). Z zespołu doskonalenia jakości powinna zostać wyłoniona grupa odpowiedzialna za przygotowanie i uruchomienie programu zero defeets odpowiedniego dla przedsiębiorstwa i jego kultury.

Trening kierownictwa. Odpowiednio wcześnie kierownicy wszystkich szczebli muszą zostać przeszkoleni, by potrafili wdrożyć własne, odcinkowe programy poprawy jakości.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>