Monthly Archives Maj 2015

TYPY IDEALNE STRUKTUR W TEORII H. MINTZBERGA CZĘŚĆ 2

Rdzeń operacyjny: pracownicy wykonawczy w obszarze działalności podstawowej, np. sprzedawcy w sklepie, tokarze i frezarze w zakładach przemysłu maszynowego, projektanci i starsi projektanci w biurze projektowym, nauczyciele w szkole, inkasenci obsługujący kasy w banku itp. Pracownicy rdzenia operacyjnego zaangażowani są w realizację trzech grup zadań:

więcej

Jakie efekty realizowany program kształcenia przyniósł organizacji?

Jaki jest konkretny efekt ukończenia kursu przez pracownika? Aby to ustalić, pracownicy działu personalnego przeprowadzają ankiety lub – rzadziej – bardziej kosztowne wywiady pytając o to: jak pracownik ocenia swoją sytuację po przebytym kursie? Co się zmieniło w jego pracy? Czy wykorzystuje zdobytą wiedzę? Czy został awansowany? Czy otrzymał nowe, bardziej odpowiedzialne, trudniejsze zadania? Podane informacje konfrontuje się z opiniami bezpośrednich przełożonych oraz – po pewnym czasie – z organizacyjnymi dokumentami, takimi jak listy plac, zakresy czynności, indywidualne plany usprawnień.

więcej

Pięć mechanizmów koordynacyjnych

– 1, Wzajemne dostosowanie, polegające na bezpośrednich nieformalnych uzgodnieniach między pracownikami podczas pracy, np. dwóch pracowników naukowych uniwersytetu, pracujących w dwóch różnych katedrach, postanawia pracować nad programem nowej specjalizacji dla studentów studiów dziennych czterej konsultanci, przygotowujący różne części programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa (projekt strategii, struktury organizacyjnej, systemu rekrutacji i szkolenia oraz systemu wynagradzania) po indywidualnym zebraniu informacji, w toku wielogodzinnych dyskusji uzgadniają proponowane kierunki zmian, dopracowują i dopasowują proponowane warianty zmian kierownik wydziału produkcyjnego, jedząc obiad w stołówce zakładowej przy jednym stoliku z kierownikiem działu kadr, przedstawia mu swoje potrzeby kadrowe, a potem wspólnie uzgadniają nowy zestaw kryteriów rekrutacji na poszczególne stanowiska itp.

więcej

Zarządzanie personelem

Coraz wyższy poziom wykształcenia, rosnące aspiracje i zmiany w systemach wartości wielu społeczeństw, dotyczące między innymi stosunku do pracy, wzorów karier, samorealizacji, które wymagają nowego spojrzenia na pracowników („ludzie – podstawowym źródłem sukcesów organizacji”) i wymuszają wprowadzanie zmian w polityce personalnej organizacji.

więcej

Członkowie zarządu firmy Kloster Mili w Dalecarlia

Był rok 187Członkowie zarządu firmy Kloster Mili w Dalecarlia (Szwecja), którzy spotkali się na tradycyjnej, wieczornej kawie, pochłonięci byli jednym tematem – separatorem do mleka. Ten niemiecki wynalazek byl, w sytuacji rosnącego popytu miast na wyroby mleczarskie, bardzo ważny dla rolnictwa i mógł oznaczać przełom w przemyśle przetwórczym. Jeden z obecnych, młody i niezwykle utalentowany inżynier, potomek francuskiego rodu szlacheckiego, Gustaf de Laval, był jednocześnie zafascynowany nowym pomysłem i nastawiony krytycznie do konkretnego rozwiązania. Pochłonięty ideą, w ciągu jednej nocy stworzył projekt znacznie lepszego separatora. Wkrótce ze szkicem urządzenia pojechał do Sztokholmu w poszukiwaniu wspólnika. „Na starcie” dysponował 700 koronami szwedzkimi, mając długi sięgające kilkudziesięciu tysięcy koron. Mimo to, dzięki jego szczególnej operatywności, pod koniec roku wynalazek był gotowy do testowania.

więcej

PLANOWANIE W PRODUKCJI

Rosnące wymagania klientów, silnie konkurencyjny rynek, postęp techniczny i technologiczny są głównymi czynnikami, które wpłynęły na zmianę podejścia przodujących obecnie przedsiębiorstw do planowania w ogóle i planowania produkcji w szczególności. Coraz rzadziej podkreśla się dziś różnice dzielące planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne (czy też operatywne planowanie produkcji). Coraz częściej zwraca się natomiast uwagę na to wszystko, co musi łączyć wymienione procesy, aby w firmie mógł funkcjonować sprawny i elastyczny system planowania.

więcej

Szkolenie i indoktrynacja

Stanowiska organizacyjne charakteryzują się zróżnicowanymi potrzebami w zakresie uzupełniania i aktualizowania wiedzy oraz przyswajania norm i wartości preferowanych przez organizację. W przypadku stanowisk, na których wykonuje się niewiele wysoce sformalizowanych czynności, potrzeby szkolenia i indoktrynacji są małe. Nawet niewykwalifikowany pracownik jest w stanie przyuczyć się w ciągu kilkudniowej praktyki bezpośrednio na stanowisku pracy, instruowany przez kierownika i współpracowników. Praca wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, takich jak nauczyciel, lekarz, konstruktor, programista, opiera się na kwalifikacjach zdobytych poza miejscem pracy i uniwersalnych normach zawodowych, z którymi przychodzą oni do organizacji. Organizacja, która zatrudnia profesjonalistów, w trosce o zwiększanie efektywności pracy, powinna zapewnić im możliwości dalszego rozwijania kwalifikacji, zarówno w systemie szkoleń wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wąskospecjalistycznych i ogólnych.

więcej

Cztery grupy uwarunkowań

Wiek i wielkość organizacji. Wpływ tych uwarunkowań wydaje się być oczywisty: inaczej wyglądają struktury organizacji starych i wielkich, a inaczej młodych, o małych rozmiarach. Nie można bezkrytycznie przenosić rozwiązań strukturalnych sprawdzających się w małych organizacjach, np. bezpośredniego komunikowania się i niskiego stopnia sformalizowania, na organizacje wielkie, w których takie ukształtowanie tych dwóch parametrów struktury spowoduje kryzys działania.

więcej