TYPY IDEALNE STRUKTUR W TEORII H. MINTZBERGA CZĘŚĆ 2

Rdzeń operacyjny: pracownicy wykonawczy w obszarze działalności podstawowej, np. sprzedawcy w sklepie, tokarze i frezarze w zakładach przemysłu maszynowego, projektanci i starsi projektanci w biurze projektowym, nauczyciele w szkole, inkasenci obsługujący kasy w banku itp. Pracownicy rdzenia operacyjnego zaangażowani są w realizację trzech grup zadań:

– zapewnienie surowców i materiałów do produkcji lub świadczenia usług (zaopatrzeniowcy),

– wykonanie produktów lub usług (np. montaż odbiorników telewizyjnych, produkcja nawozów sztucznych, leczenie chorych, obsługa gości w restauracji itd.),

– dystrybucję produktów lub usług (np. pracownicy działu sprzedaży w przedsiębiorstwie odzieżowym, realizujący zamówienia hurtowni i sklepów detalicznych na dostawę określonych wyrobów, dostawcy pizzy z restauracji do domu klienta itp.).

Linia średnia, czyli kierownicy liniowi szczebli pośrednich między naczelnym kierownictwem a częścią wykonawczą (rdzeniem operacyjnym). Należą do nich kierownicy najniższego szczebla, kierujący bezpośrednio pracownikami wykonawczymi (majstrowie, brygadziści, kierownicy sekcji, pracowni, zakładów, zespołów itd.) oraz kierownicy kolejno wyższych szczebli, którym podlegają coraz większe części organizacji wraz ze składającymi się na nie komórkami organizacyjnymi, a więc np. kierownik wydziału produkcji opon diagonalnych zarządzający pracą kilku brygad, zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym, któremu podlega bezpośrednio cała kadra pedagogiczna, kierownik kilkuwydziałowej filii urzędu gminy, kierownik zamiejscowej stacji doświadczalnej w instytucie naukowo-badawczym, w której pracuje kilka specjalistycznych zespołów naukowych, laboratorium wraz z obsługującym je działem administracyjno-technicznym, zaopatrzenia i sekcją finansową, kierownicy zlokalizowanych w różnych miejscowościach na terenie trzech województw zakładów produkcyjnych wielozakładowego przedsiębiorstwa obuwniczego, dyrektor spółki-córki w holdingu itp.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>