METODA REGULACJI PRODUKCJI CZĘŚĆ 2

Podstawą racjonalnego uzgadniania potrzeb materiałowych i zapasów jest koherentna (spójna) nomenklatura wyrobów i iteracyjność (powtarzalność) tego procesu. Kluczowe znaczenie mają działania koordynacyjne na etapie budowy planu produkcji oraz – bardziej szczegółowe – po przeprowadzeniu symulacji obciążenia komórek produkcyjnych konkretnymi zadaniami. Przyjmują one postać następujących pętli sprzężeń zwrotnych: (1) kontroli priorytetów, (2) kontroli zdolności produkcyjnych oraz (3) harmonizacji terminów realizacji zadań. Przebieg podstawowych działań w metodzie regulacji produkcji obrazuje rysunek 6.3.

więcej

W.E. Deming i jego propozycja

W.E. Deming proponuje swoim wyznawcom realizację programu składającego się z poniższych punktów. Stwór: i utrwal sytuację, ir której pracownicy dążyć: będą do ciągłego doskonalenia produktu lub usługi, do generowania i wprowadzania innowacji w każdej sferze, po to, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów. Zapisz i ogłoś wszystkim projakościowe, ciągłe cele przedsiębiorstwa. Zadbaj o to, by zarządzający wciąż demonstrowali swoje zaangażowanie w realizację tych ustaleń.

więcej

Wdrożenie planu kształcenia i rozwoju

Podczas analizy potrzeb dokonuje się także innych pożytecznych obserwacji, wyciąga wnioski dotyczące postaw pracowników, ich zainteresowania własnym rozwojem, nastawienia wobec organizacji i jej celów. Analiza taka jest niezwykle przydatna w planowaniu karier oraz identyfikacji szczególnie zdolnych i obiecujących pracowników (high-potential individuals).

więcej

Właściwe pobudzanie do pracy

Dla motywacji do pracy podstawowe znaczenie mają informacje o korzyściach, na jakie może liczyć pracownik w przypadku właściwego wykonania zadań. Najistotniejsza jest oczywiście wiedza o obowiązującym w firmie systemie płac, zasadach wynagradzania za pracę „zwykłą”, w godzinach nadliczbowych i za przestoje, znajomość kategorii zaszeregowania, konkretnych tabel stawek godzinowych i norm czasowych, informacje dotyczące warunków i wysokości uzyskania premii itd. W wielu przypadkach wynagrodzenie uczestnika organizacji składa się z kilku, a nawet kilkunastu składników o bardzo różnym znaczeniu motywacyjnym (od dodatku na dziecko, poprzez dodatek stażowy, dodatek za ukończenie wyższych studiów, potrącenie z tytułu nieobecności w pracy, zasiłek chorobowy, indywidualną stawkę zaszeregowania, wysokość wynagrodzenia podstawowego itd. do wynagrodzenia należnego w danym miesiącu). Bardzo utrudnia to nie tylko obliczanie płac, ale również dostrzeżenie związku między wkładem pracy a uzyskanymi zarobkami, co nie wpływa korzystnie na poziom motywacji.

więcej

Wykłady i ćwiczenia

Wykłady i ćwiczenia – najbardziej powszechne i tradycyjne (szkolne) metody kształcenia menedżerów. Ze względu na swoje wady – nadmierną koncentrację na przekazywaniu wiedzy, a nie na doskonaleniu konkretnych umiejętności, potrzebnych na konkretnych stanowiskach – są one uzupełniane innymi metodami. Najczęściej wykorzystuje się gry komputerowe, metodę analizy (studiowania) przypadków (case studies) oraz metodę indywidualnego lub grupowego wykonywania prac projektowych (projects).

więcej

Wzrost popytu na przetwory mleczne i dojarki w latach 60

Druga wojna światowa przyniosła, podobnie jak pierwsza, nie tylko zagrożenie, ale także szanse. Z jednej strony utrudniła handel zagraniczny i koordynację działań w różnych krajach, z drugiej zaś – przyniosła znaczne zyski z produkcji zbrojeniowej. Bardziej opłacalna stała się także produkcja cywilna, na rynku krajowym rósł bowiem popyt na żywność. Największe sukcesy odniosła jednak filia amerykańska, wytwarzająca nowoczesne dojarki, separatory przemysłowe i urządzenia dla potrzeb armii amerykańskiej. Ilość zatrudnionych wzrosła tam przeszło trzykrotnie.

więcej

Zrezygnuj z określania ścisłych norm wykonania

Działaj tak, aby zbliżyć wysiłki zespołów i grup do oczekiwań i celów przedsiębiorstwa.

– 1Usuń bariery istniejące między różnymi częściami przedsiębiorstwa, między pionami, działami, wydziałami, biurami itd. Wszyscy uczestnicy organizacji, zarówno ci pracujący w sferze badań, projektowania, jak i ci z zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży, muszą poznać problemy innych. Należy przejść od myślenia w kategoriach własnego wąskiego odcinka do pracy zespołowej ważnej dla całej firmy. Wielodyscyplinarne koła kontroli jakości (multidisciplinary quality-control circles) mogą ułatwić osiągnięcie lepszych wyników we wszystkich sferach.

więcej

PRZYWÓDZTWO

W pierwszym przypadku źródłem władzy jest formalna pozycja kierownika w hierarchicznej strukturze. Jej zakres (zakres uprawnień) został określony w organizacyjnych dokumentach. W niektórych organizacjach (wojsko, więzienia, pewne oddziały w szpitalach) władza formalna zwierzchników rozciąga się prawie na wszystkie zachowania podległych im uczestników, podczas gdy w innych – np. w urzędach i przedsiębiorstwach – dotyczy wyłącznie niektórych zachowań.

więcej

PRZYWÓDZTWO CZĘŚĆ 2

Wreszcie władzę nad ludźmi ma ten, w kim dostrzegają oni jakieś wyjątkowe cechy lub właściwości, kto ma charyzmę. Podporządkowują się jego wskazówkom (poleceniom), gdyż wierzą w niego i w to, że ich przetrzeganie (realizowanie) jest najlepszym, a niekiedy nawet jedynym, sposobem rozwiązania ich obecnych lub przyszłych problemów.

więcej

Przebieg procesu planowania karier

Po raz pierwszy cele zawodowe uczestników organizacji są uzgadniane z potrzebami firmy w momencie ich zatrudniania. Pracownik działu personalnego rozmawia z nowo przyjętym na lemat jego dążeń i aspiracji, wyjaśnia, w jaki sposób może on tutaj zrealizować swoje cele, ile czasu to najprawdopodobniej zajmie itd. Efektem spotkania jest zazwyczaj ogólny schemat przyszłej kariery w firmie – podstawa opracowywanego później i znacznie bardziej szczegółowego planu indywidualnego.

więcej