METODA REGULACJI PRODUKCJI CZĘŚĆ 2

Podstawą racjonalnego uzgadniania potrzeb materiałowych i zapasów jest koherentna (spójna) nomenklatura wyrobów i iteracyjność (powtarzalność) tego procesu. Kluczowe znaczenie mają działania koordynacyjne na etapie budowy planu produkcji oraz – bardziej szczegółowe – po przeprowadzeniu symulacji obciążenia komórek produkcyjnych konkretnymi zadaniami. Przyjmują one postać następujących pętli sprzężeń zwrotnych: (1) kontroli priorytetów, (2) kontroli zdolności produkcyjnych oraz (3) harmonizacji terminów realizacji zadań. Przebieg podstawowych działań w metodzie regulacji produkcji obrazuje rysunek 6.3.

Punktem wyjścia i najistotniejszym elementem MRP jest plan produkcji, obejmujący wyłącznie wyroby finalne. Jeśli przedsiębiorstwo wytwarza szeroki asortyment produktów, zaleca się, by umieszczać w nim tylko wyroby podstawowe (standardowe). Każdy wyrób wprowadzony do planu musi być oznaczony numerem identyfikacyjnym z listy nomenklaturowej.

Plan produkcji sporządzany jest na podstawie prognoz sprzedaży. Dąży się do pogodzenia wielkości zamówień ze zdolnościami wytwórczymi zakładu. Plan nie jest fetyszem, nie jest traktowany jako ostateczny i niezmienny. Wprost przeciwnie, zakłada się, że powinien być okresowo poddawany weryfikacji, tak z powodu zmienności zapotrzebowania rynku (zmian zamówień), jak i zmian warunków produkcyjnych. (Te ostatnie sygnalizowane są poprzez pętlę harmonizacji terminów realizacji zadań.)


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>