Właściwe pobudzanie do pracy

Dla motywacji do pracy podstawowe znaczenie mają informacje o korzyściach, na jakie może liczyć pracownik w przypadku właściwego wykonania zadań. Najistotniejsza jest oczywiście wiedza o obowiązującym w firmie systemie płac, zasadach wynagradzania za pracę „zwykłą”, w godzinach nadliczbowych i za przestoje, znajomość kategorii zaszeregowania, konkretnych tabel stawek godzinowych i norm czasowych, informacje dotyczące warunków i wysokości uzyskania premii itd. W wielu przypadkach wynagrodzenie uczestnika organizacji składa się z kilku, a nawet kilkunastu składników o bardzo różnym znaczeniu motywacyjnym (od dodatku na dziecko, poprzez dodatek stażowy, dodatek za ukończenie wyższych studiów, potrącenie z tytułu nieobecności w pracy, zasiłek chorobowy, indywidualną stawkę zaszeregowania, wysokość wynagrodzenia podstawowego itd. do wynagrodzenia należnego w danym miesiącu). Bardzo utrudnia to nie tylko obliczanie płac, ale również dostrzeżenie związku między wkładem pracy a uzyskanymi zarobkami, co nie wpływa korzystnie na poziom motywacji.

Właściwe pobudzanie do pracy wymaga informowania uczestników organizacji o uzyskanych przez nich wynikach. Kierownik powinien stosunkowo często przekazywać podwładnym swoje opinie na temat ich osiągnięć, rzadziej na temat porażek, oraz dyskutować o możliwościach rozwoju poszczególnych osób i zespołów. Niezbędne jest też stworzenie w firmie wielokryterialnego systemu oceniania i systematyczne przeprowadzanie przeglądów uzyskiwanych w niej efektów.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>