PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH CZĘŚĆ 2

Ze względu na zasięg i znaczenie, zmiany strukturalne dzielimy na korekty i reorganizacje. Korektami struktury są zmiany o stosunkowo niewielkim zasięgu i wpływie na całość sposobu zorganizowania firmy. Możemy do nich zaliczyć np. przekształcenie pionu administracyjnego, składającego się z czterech działów (rysunek 7.2) w dział administracji i zaopatrzenia z dwoma sekcjami (rysunek 7.3), a następnie w dział administracyjno-gospodarczy, nie podzielony już na komórki niższego rzędu (rysunek 7.4), Korektą było również utworzenie komórki sztabowej, o nazwie „główni specjaliści”, przy dyrektorze naczelnym, a następnie przeniesienie jej do pionu zastępcy dyrektora ds. technicznych (por. rysunki 7.4 i 7.5).

więcej

PRODUKCJA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ CZĘŚĆ 2

Wprowadzenie do produkcji maszyn parowych pozwoliło uruchomić procesy powtarzalne i w dużym stopniu kontrolowane. Zwiększył się podział pracy. Kluczową rolę zaczęła odgrywać specjalizacja maszyn, a nawet poszczególnych operacji. Osiągnięty dzięki postępowi technicznemu wzrost wydajności umocnił rynek, który – dzięki sprzężeniu zwrotnemu – narzucił wytwórcom nowe wymagania: dostawy wyrobów powinny być masowe i regularne.

więcej

Pracownię realizacji inwestycji

Przeprowadzając w 1982 roku kolejną reorganizację (rysunek 7.8), zrealizowano koncepcję silnych pracowni. Z dziewięciu pracowni, samodzielnych ośrodków i zespołów utworzono cztery duże samodzielne pracownie. Stworzyły one, wraz z jednostkami terenowymi, pion podległy zastępcy dyrektora. Utworzono dwie ważne komórki organizacyjne o statusie pracowni i podporządkowano je bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. Pracownia przygotowania produkcji powstała z powiększenia działu techniki i organizacji produkcji. Zajmowała się zarówno produkcją krajową jak i zagraniczną.

więcej

Potrzeby bezpieczeństwa

Zdaniem A. Maslowa potrzeby bezpieczeństwa odgrywają niezwykle dużą rolę we wczesnych fazach rozwoju. Od odczuwanej przez dziecko bliskości i miłości matki w wielkim stopniu zależy prawidłowy rozwój każdego człowieka. Ale i w życiu dojrzałym potrzeby te dają o sobie znać. Dotyczy to również sytuacji zawodowych.

więcej

Potrzeby afiliacji- rozwinięcie

Różne rodzaje prac stwarzają odmienne szanse zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych. W pracy indywidualnej – chałupnika, rzemieślnika, pisarza lub plastyka – okazji tych jest mniej niż w zbiorowej lub zespołowej. Jednak i tutaj występują kontakty zawodowe – chałupnik od czasu do czasu spotyka przedstawiciela zatrudniającej go firmy, rzemieślnika odwiedzają klienci itd. Praca zbiorowa charakteryzuje się tym, że kilka lub kilkanaście osób przebywając blisko siebie, wykonuje swoje zadania. W pracy zespołowej ma dodatkowo miejsce współdziałanie osób w realizacji zadania. Przykładem prostej pracy o charakterze zbiorowym jest kopanie rowu przez kilku robotników, a pracy zespołowej – przygotowywanie koncepcji i konspektu książki przez jej współautorów.

więcej

Początek lat osiemdziesiątych był okresem racjonalizacji

W 1970 r. restrukturyzacja była zakończona. Firma ponownie zaczęła wzmacniać swoje tradycyjne obszary działalności, rezygnując z wytwarzania niektórych produktów. Wraz z globalizacją, stopniowo malał udział rynku szwedzkiego w całości obrotów Alfa-Laval. Działo się tak pomimo trudnych doświadczeń wojennych i planów ..powrotu” na rynek rodzimy. Wojny nauczyły dyrektorów, że umiędzynarodowienie może przynieść kłopoty. Występowały one jednak także w czasie pokoju. Duże zróżnicowanie przepisów prawnych, szczególnie systemów podatkowych, powodowało liczne komplikacje i wiązało się z dodatkowymi kosztami. Od planów skoncentrowania się na Szwecji odstąpiono jednak głównie dlatego, że krajowe przedsiębiorstwa nie były w stanie nadążyć za rosnącym dynamicznie popytem. Stopniowo następowało również ujednolicenie rozwiązań prawnych różnych krajów oraz usuwanie barier w handlu międzynarodowym.

więcej

OKREŚLANIE PRZEWIDYWANEGO POZIOMU ZAMÓWIEŃ

Planowanie staje się bardzo skomplikowane w sytuacji ścisłego wiązania wielkości produkcji ze zmianami zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek. W przypadku procesów elektromaszynowych, zaliczanych do procesów dyskretnych, zakres i sposób sporządzania planów produkcji uzależniony jest głównie od stopnia powtarzalności zamówień na wyroby oraz terminów ich realizacji. Jeśli zaś chodzi o procesy technologiczne ciągle, będące np. podstawą przemysłu chemicznego, to sposób krótkoterminowego planowania produkcji zależy w decydujący sposób od rodzaju procesu (czy jest on ciągły w okresie między kolejnymi kampaniami remontowymi, czy też tzw, ciągły wsadowy), od możliwości i czasu realizacji zatrzymań oraz rozruchów całości lub części instalacji, od możliwości ciągłej pracy maszyn i aparatury przy obciążeniu niższym od optymalnego, pracy na biegu jałowym itp.

więcej

Komornik sądowy w mieście Kalisz

Komornik Słupsk

to tak naprawdę nie tylko ciężka rozmowa, ale również chęć nawiązania jakiejś nici porozumienia. Wiadomo, że bardzo wiele osób tego typu sytuację odbiera jako atak na samych siebie, jednak prawda jest zupełnie inna. Wiadomo, że wierzyciele chcieliby odzyskać swoje pieniądze, stąd też właśnie pojawił się u nas komornik. Nawet jeśli się tego nie spodziewaliśmy to i tak warto jest zachować zimną krew, ponieważ mimo wszystko będzie to stanowiło coś naprawdę ważnego. Od czasu do czasu warto jest zastanowić się nad tym, jakiego typu możliwości przed sobą widzimy, oraz w jaki sposób to wszystko będzie mogło się prezentować. Nie od dziś wiadomo, że przecież właściwie każdy chciałby być na bieżąco z wszelkiego rodzaju opłatami. W momencie w którym przestajemy sobie

więcej