PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Uwagi sformułowane w tej części dotyczą nie tylko projektowania nowych struktur, ale także, a może nawet przede wszystkim, przeprojektowywania organizacji już istniejących. Znacznie rzadziej mamy bowiem w praktyce do czynienia z tworzeniem nowych struktur niż ze zmianą „starych” rozwiązań. Treścią procesu projektowania struktury organizacyjnej jest:

– 1) określenie elementów struktury i stworzenie hierarchii przez grupowanie stanowisk w komórki, a komórek w większe jednostki, oraz ustalenie łączących je więzi oznacza to także konieczność określenia wielkości poszczególnych części organizacji i rozpiętości kierowania

– 2) przydzielenie wszystkim stanowiskom i częściom organizacji celów i zadań (wymaga to uprzedniego sformułowania misji i celów ciągłych organizacji, wynikających z celów szczegółowych i zadań, a także konkretnych działań zdeterminowanych przez technologię)

– 3) rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych i adekwatnej do nich odpowiedzialności

– 4) sformalizowanie procesów wykonawczych i zarządzania (procesów informacyjno-decyzyjnych).

Procesem projektowania (przeprojektowywania) nazywamy wszelkie zamierzone zmiany w ukształtowaniu wymienionych wyżej parametrów. Przypadek „Centroprojektu” przedstawiliśmy jako ciąg takich właśnie przekształceń struktury przedsiębiorstwa. Zmiany te miały różne przyczyny, zasięg i głębokość, a w rezultacie – wpływ na funkcjonowanie organizacji.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>