Początek lat osiemdziesiątych był okresem racjonalizacji

W 1970 r. restrukturyzacja była zakończona. Firma ponownie zaczęła wzmacniać swoje tradycyjne obszary działalności, rezygnując z wytwarzania niektórych produktów. Wraz z globalizacją, stopniowo malał udział rynku szwedzkiego w całości obrotów Alfa-Laval. Działo się tak pomimo trudnych doświadczeń wojennych i planów ..powrotu” na rynek rodzimy. Wojny nauczyły dyrektorów, że umiędzynarodowienie może przynieść kłopoty. Występowały one jednak także w czasie pokoju. Duże zróżnicowanie przepisów prawnych, szczególnie systemów podatkowych, powodowało liczne komplikacje i wiązało się z dodatkowymi kosztami. Od planów skoncentrowania się na Szwecji odstąpiono jednak głównie dlatego, że krajowe przedsiębiorstwa nie były w stanie nadążyć za rosnącym dynamicznie popytem. Stopniowo następowało również ujednolicenie rozwiązań prawnych różnych krajów oraz usuwanie barier w handlu międzynarodowym.

W latach siedemdziesiątych Alfa-Laval wykorzystała na swoją korzyść kryzys energetyczny. Szybko wprowadziła urządzenia energooszczędne, dystansując konkurentów. Rozpoczęła także dostawy „pod klucz” gotowych fabryk. W tym czasie 30% produkcji przeznaczone było dla rolnictwa, dobra codziennego użytku i żywność stanowiły 20% produkcji, a dobra przemysłowe – 50%,

Początek lat osiemdziesiątych był okresem racjonalizacji i poszukiwania rezerw produktywności oraz dalszej poprawy rentowności koncernu, cała zaś dekada – okresem koncentracji na kliencie. Największym sukcesem była biotechnologia. Alfa-Laval wypracowała sposoby wykorzystania hybryd DNA w rolnictwie i przemyśle spożywczym. W latach dziewięćdziesiątych firma zamierzała zwiększyć swą aktywność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i czystych technologii.

W firmie zawsze duże sumy pieniędzy przeznaczane były na badania i rozwój. Za czasów Gustawa de Lavala niejednokrotnie groziło to utratą stabilności finansowej. Ogólnie jednak to właśnie konsekwentne inwestowanie w rozwój przyczyniło się do ogromnych międzynarodowych sukcesów firmy.

Alfa-Laval tak prezentuje się klientom: „Jakikolwiek byłby twój problem jesteśmy w stanie go rozwiązać. Jeśli w tej chwili nie mamy wypracowanej odpowiedzi, to wkrótce będziemy ją mieć”. Koncern opracował technologię produkcji etanolu do wykorzystania jako paliwo samochodowe (Brazylia)

– BIOSTIL, system ogrzewczy dla zabytkowych budowli (Ochsenfurt), system produkcji ciągłej do wytwarzania artykułów żywnościowych (BOB) dla szwedzkiej firmy ICA i wiele innych rozwiązań.

W firmie mówi się, że działa ona w przyszłości. Od początku swego istnienia wyprzedzała bowiem otoczenie, niekiedy w rezultacie celowych działań, niekiedy zaś w wyniku szczęśliwych przypadków.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>