Monthly Archives Kwiecień 2015

Centra obróbcze

Stosunkowo późno do przedsiębiorstw wkroczyli przedstawiciele nauk społecznych – psychologowie i socjologowie. Tak zwane humanizujące techniki zarządzania pojawiły się wprawdzie w USA już w latach dwudziestych, ale zostały upowszechnione w najbardziej rozwiniętych krajach dopiero w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Odnosi się to w głównej mierze do rozwiązań określanych mianem grupowych form organizacji pracy.

więcej

Koszty oceny

Drugim wspomnianym wyżej „guru jakości” w USA jest J. Juran. On także wywarł wpływ na zmiany wprowadzone w japońskich przedsiębiorstwach. Szczególnie istotną kategorią analityczną jest w jego „rachunkowościowej” koncepcji koszt jakości (cost-oj-quality, COQ). Termin ten odnosi się do wszelkich działań związanych z wytwarzaniem, odszukiwaniem i naprawianiem wadliwych produktów oraz eliminowaniem tych, z których nie można usuwać usterek [Juran, Gryna, 1980, s. 14-16], Juran wyróżnił:

więcej

Członkowie zarządu firmy Kloster Mili w Dalecarlia część 2

Gustaf de Laval stale pracował na udoskonaleniem separatora oraz nad innymi wynalazkami. Lamm starał się natomiast zainteresować urządzeniem zagraniczne firmy. Dużo podróżował, nawiązywał liczne kontakty. W 1879 r. podpisał umowę z Bergerdorfer Eisenwerk w Hamburgu. W latach 1880-ych niewielka amerykańska firma rozpoczęła produkcję separatorów na licencji de Lavala i Lamma.

więcej

Sposób realizacji

Dokumentacja płacowa aktualne ustawodawstwo co oczywiście nie oznacza, że nie powinno uwzględniać szczególnie trudnych warunków, jak monotonia, szkodliwość, uciążliwość. Jeśli uczestnicy organizacji są zainteresowani wyłącznie wynagrodzeniami pieniężnymi i wysuwają głównie roszczenia płacowe, to możemy być pewni, że system zarządzania zasobami społecznymi firmy funkcjonuje źle. Jest to dla nas wskaźnik małej atrakcyjności pracy, braku innych „aktywnych” nagród, błędów popełnionych w czasie selekcji pracowników oraz w trakcie bieżącego kierowania, nieodpowiedniej polityki rozwoju itd.

więcej

BUDOWA ORGANIZACJI

Punktem wyjścia opisu struktury organizacyjnej jest identyfikacja jej elementów. Elementarną częścią jest stanowisko organizacyjne. Na schemacie biura projektów (rysunek 7.1) zaznaczono stanowiska kierownicze (kierownik biura, kierownik pracowni, kierownik zespołu, kierownik fmansowo- -administracyjny) oraz podporządkowane im stanowiska wykonawcze, umieszczone na najniższym poziomie hierachii organizacyjnej (projektant, kreślarz, technik kreślarski, księgowy, archiwista, referent administracyjny). W prostokątach z nazwami podano również liczbę poszczególnych stanowisk.

więcej

Planowanie długo i średnioterminowe w Toyocie

Plan roczny opracowywany jest na podstawie badań rynku. Powiązane są z nim plany miesięczne, które sporządza się na dwa miesiące naprzód. Z takim samym wyprzedzeniem przekazywane są dostawcom zewnętrznym i wewnętrznym ramowe zamówienia na materiały, części i zespoły. Natomiast z wyprzedzeniem miesięcznym weryfikuje się i uściśla wszystkie dane dotyczące produkcji oraz kieruje do dostawców bardziej skonkretyzowane zapotrzebowania.

więcej

METODA REGULACJI PRODUKCJI

W opinii zdecydowanej większości specjalistów-organizatorów metoda regulacji produkcji (MRP) przoduje, od drugiej połowy lat sześdziesiątych, pod względem ilości zastosowań w informatycznych systemach zarządzania tą sferą, wdrożonych do praktyki. Jej oryginalna nazwa brzmi: planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning). Określenie to nie oddaje jednak istoty metody, zbytnio akcentuje jedną z funkcji zarządzania produkcją. W rzeczywistości ma ona charakter kompleksowy i umożliwia rozwiązanie złożonego problemu powiązania zdolności produkcyjnej z zamówieniami i zaopatrzeniem. Uznając, iż jest to metoda regulująca działalność produkcyjną, w pracy tej używamy nazwy MRP.

więcej

Potrzeby afiliacji

Potrzeby afiliacji (przynależności do grupy) wiążą się ze społeczną naturą człowieka i przejawiają w poszukiwaniu pozytywnej więzi z innymi ludźmi. Kształtują się od wczesnego dzieciństwa. Początkowo podstawową rolę odgrywa więź z matką i ojcem, później szkolne oraz pozaszkolne kontakty z rówieś- nikami. W kontaktach społecznych doznajemy uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości.

więcej