Monthly Archives Marzec 2015

W „Centroprojekcie” doceniono rolę postępu naukowo-technicznego

Strukturalnym tego wyrazem było utworzenie działu techniki i studiów przez połączenie działu głównych specjalistów i działu typizacji. Nowym elementem struktury stał się też specjalistyczny ośrodek współpracy i koordynacji branżowej, podległy bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. Do jego zadań należała koordynacja projektowania instalacji w całej branży budownictwa. Uprawnienia takie „Centroprojekt” otrzymał od ministra.

więcej

Teoria konfiguracji strukturalnych

Przy zastosowaniu teorii konfiguracji strukturalnych możemy prześledzić ewolucję struktury organizacyjnej „Centroprojektu”, a więc ustalić, ku jakim typom idealnym zbliżały się kolejne rozwiązania strukturalne i jakie czynniki sytuacyjne sprzyjały tym zmianom. Znajomość sposobów ukształtowania zestawu parametrów struktury, właściwych dla poszczególnych konfiguracji, pozwala na ocenę spójności wewnętrznej konkretnej struktury. Chodzi o ustalenie, czy prawidłowo ukształtowano wszystkie jej cechy: stopień specjalizacji, formalizacji, departamentalizacji, decentralizacji itd. Pojawiające się w przedsiębiorstwie problemy strukturalne mogły wynikać z wzajemnego niedopasowania parametrów albo z nieprzystawania przyjętej struktury do sytuacji. Teoria konfiguracji stanowi pewien drogowskaz, pokazujący, w jakim kierunku przekształcać strukturę i dlaczego.

więcej

Biurokracja profesjonalna

W biurokracji profesjonalnej podstawowym mechanizmem koordynacyjnym jest standaryzacja umiejętności. Kluczową częścią organizacji jest rdzeń operacyjny, który stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy, wykonujący podstawowe zadania w organizacji (nauczyciele w szkole, lekarze w szpitalu, inżynierowie w przedsiębiorstwie projektowym itd.). Parametry struktury kształtują się następująco: wysoki stopień specjalizacji przy niskim poziomie formalizacji, duży zakres szkolenia i indoktrynacji, niewielki zakres wykorzystania planów i kontroli w zarządzaniu, grupowanie na zasadzie funkcji, występowanie mechanizmów spajających głównie w części administracyjnej, daleko posunięta decentralizacja decyzji, duża swoboda pracowników rdzenia operacyjnego w doborze celów i metod realizacji zadań. Najistotniejszymi parametrami biurokracji profesjonalnej są: złożone, lecz stabilne, otoczenie oraz złożony system techniczny. Biurokracjami profesjonalnymi są szpitale, szkoły, uniwersytety, organizacje pomocy społecznej, biura projektowe, biura obsługi prawnej czy finansowo-księgowej. Profesjonaliści mają dużą swobodę co do wyboru sposobu realizacji zadań komórki sztabowe, jak też hierarchia kierownictwa, nie są szczególnie rozbudowane, bowiem działania regulowane są za pomocą uniwersalnych norm i procedur profesjonalnych, w tym etycznych, właściwych danemu zawodowi. W szkole publicznej cala kadra pedagogiczna jest zazwyczaj podporządkowana jednemu kierownikowi – najczęściej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy do spraw dydaktycznych. Technostruk- tura jest szczątkowa (pojedyncze stanowiska do spraw kadr, planowania i rozliczeń budżetowych), natomiast rozbudowana bywa część pomocnicza (biblioteka i czytelnia, stołówka, bufet, szatnia, sprzątaczki, woźni, itp.). Nauczyciele specjalizują się w zakresie danego przedmiotu, rzadziej grupy przedmiotów. Muszą stale aktualizować swoją wiedzę i doskonalić metodykę nauczania. Efektywność działania tej konfiguracji zależy od poziomu rzeczywistych kwalifikacji profesjonalistów, dlatego tak ważny jest dobór kadry oraz zapewnienie możliwości jej rozwoju (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne).

więcej

STYLE KIEROWANIA

Każdy kierownik w nieco odmienny sposób oddziałuje na zachowania podwładnych, czyli innymi słowy, stosuje odmienny styl kierowania. Jeden sam planuje pracę podległych mu jednostek i grup, inny robi to wspólnie z nimi. Są tacy przełożeni, którzy motywują współpracowników głównie przy pomocy nagród, i tacy, którzy posługują się przede wszystkim karami.

więcej

Nastawienie na działalność eksportową

Także inne połączenie działów oceniono negatywnie. W dziale techniki i organizacji, utworzonym z działów techniki i studiów oraz organizacji produkcji, bieżące kwestie organizacyjne dominowały nad perspektywicznymi problemami technicznymi. W rezultacie nastąpiła deprecjacja prac badawczo-rozwojowych o charakterze studialnym.

więcej

Kształcenie pracowników przez własną firmę

Czy kształcenie pracowników będzie realizowane przez firmę, czy zostanie powierzone innym instytucjom? Przedsiębiorstwa, szczególnie te duże, posiadają często własne szkoły lub ośrodki kształcenia (treningu). Ma swoje centrum IBM, Xerox, Procter & Gamble, Caterpillar, McDonald’s, Pilkington, a nawet mniejsze firmy, takie jak wspomniany szwedzki detalista – ICA. Posiadanie takiej placówki ma ogromne zalety.

więcej