W „Centroprojekcie” doceniono rolę postępu naukowo-technicznego

Strukturalnym tego wyrazem było utworzenie działu techniki i studiów przez połączenie działu głównych specjalistów i działu typizacji. Nowym elementem struktury stał się też specjalistyczny ośrodek współpracy i koordynacji branżowej, podległy bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. Do jego zadań należała koordynacja projektowania instalacji w całej branży budownictwa. Uprawnienia takie „Centroprojekt” otrzymał od ministra.

Pozytywnym uzupełnieniem struktury było utworzenie ośrodka obliczeniowego, który w istotny sposób przyczynił się do wzrostu szybkości i jakości obliczeń. Reaktywowano też zespół kalkulacji.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych „Centroprojekt” zatrudniał już ponad 200 osób. Poszerzał się krąg zleceniodawców. Istotnie wzrosła liczba opracowań realizowanych na zamówienie kontrahentów zagranicznych. Stra- tegia rozwoju eksportu kryła jednak w sobie źródło przyszłych poważnych trudności. Pojawiła się bowiem i z każdym rokiem pogłębiała różnica w poziomie efektywności i zadowolenia z pracy między pracownikami wykonującymi zadania krajowe a tymi, którzy byli zaangażowani w prace eksportowe.

W omawianym okresie dokonano kilku korekt struktury organizacyjnej. Schemat z roku 1977 przedstawiamy na rysunku Dział zaopatrzenia, inwestycji i administracji przekształcono w samodzielną sekcję. Ograniczono przez to liczbę stanowisk, co dało oszczędności i nie spowodowało obniżenia efektywności tej komórki pomocniczej. Dział ekonomiczny i dział kadr połączono, tworząc dział ekonomiki i spraw pracowniczych. Kierownikowi tego zintegrowanego działu nie przekazano jednak uprawnień decyzyjnych dotyczących kadr. Zachował je kierownik sekcji kadr. Faktycznie więc pozostał on samodzielny, podlegając bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. (Sekcji kadr, która formalnie była częścią działu ekonomiki i spraw pracowniczych, nie wyodrębniliśmy na schemacie organizacyjnym.) Tego rodzaju zjawisko, zwane „fikcją organizacyjną”, z reguły nie sprzyja sprawności działania. Tak było i w tym przypadku. Spory kompetencyjne i konflikty personalne zakłócały funkcjonowanie działu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>