Biurokracja profesjonalna

W biurokracji profesjonalnej podstawowym mechanizmem koordynacyjnym jest standaryzacja umiejętności. Kluczową częścią organizacji jest rdzeń operacyjny, który stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy, wykonujący podstawowe zadania w organizacji (nauczyciele w szkole, lekarze w szpitalu, inżynierowie w przedsiębiorstwie projektowym itd.). Parametry struktury kształtują się następująco: wysoki stopień specjalizacji przy niskim poziomie formalizacji, duży zakres szkolenia i indoktrynacji, niewielki zakres wykorzystania planów i kontroli w zarządzaniu, grupowanie na zasadzie funkcji, występowanie mechanizmów spajających głównie w części administracyjnej, daleko posunięta decentralizacja decyzji, duża swoboda pracowników rdzenia operacyjnego w doborze celów i metod realizacji zadań. Najistotniejszymi parametrami biurokracji profesjonalnej są: złożone, lecz stabilne, otoczenie oraz złożony system techniczny. Biurokracjami profesjonalnymi są szpitale, szkoły, uniwersytety, organizacje pomocy społecznej, biura projektowe, biura obsługi prawnej czy finansowo-księgowej. Profesjonaliści mają dużą swobodę co do wyboru sposobu realizacji zadań komórki sztabowe, jak też hierarchia kierownictwa, nie są szczególnie rozbudowane, bowiem działania regulowane są za pomocą uniwersalnych norm i procedur profesjonalnych, w tym etycznych, właściwych danemu zawodowi. W szkole publicznej cala kadra pedagogiczna jest zazwyczaj podporządkowana jednemu kierownikowi – najczęściej bezpośrednio dyrektorowi lub jego zastępcy do spraw dydaktycznych. Technostruk- tura jest szczątkowa (pojedyncze stanowiska do spraw kadr, planowania i rozliczeń budżetowych), natomiast rozbudowana bywa część pomocnicza (biblioteka i czytelnia, stołówka, bufet, szatnia, sprzątaczki, woźni, itp.). Nauczyciele specjalizują się w zakresie danego przedmiotu, rzadziej grupy przedmiotów. Muszą stale aktualizować swoją wiedzę i doskonalić metodykę nauczania. Efektywność działania tej konfiguracji zależy od poziomu rzeczywistych kwalifikacji profesjonalistów, dlatego tak ważny jest dobór kadry oraz zapewnienie możliwości jej rozwoju (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne).


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>