Liczba szczebli w hierachii

Odzwierciedleniem tych zmian była nowa struktura organizacyjna już nie biura, lecz centrum projektowego. Przedstawiamy ją na rysunku Nowa nazwa wyrażała wzrost wielkości, zasięgu działania i autonomii.

Zgodnie ze zmienionym schematem organizacyjnym zwiększyła się liczba szczebli w hierarchii. W pionie projektowania kierowanym przez głównego inżyniera, najniższy szczebel zarządzania stanowił kierownik zespołu. Odpowiadał za pracę 2-3 osobowej grupy, zatem jego rozpiętość kierowania była mała. Umożliwiała instruowanie podwładnych w trakcie pracy, uczenie ich właściwych sposobów wykonywania zadań, bieżącą drobiazgową kontrolę. Kierownik pracowni, następny w hierarchii, rozdzielał zadania między zespoły oraz kształtował warunki i ogólne sposoby realizacji zadań. Jego zasięg kierowania obejmował pracowników podległych mu zespołów projektowych. Pracownie specjalizowały się w poszczególnych rodzajach instalacji budowlanych, były więc wydzielone według kryterium produktu. W pionie głównego inżyniera znalazły się również komórki prowadzące prace studialne oraz dokonujące standaryzacji procesów projektowania przez opracowywanie normatywów projektowych. Te komórki posiadały również status pracowni. Struktura wewnętrzna pionu projektowania była zatem jednolita.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>