Inne formy wynagrodzeń – dalszy opis

W pewnej instytucji wydawniczej funkcjonuje system norm czasu wykonania zadań na stanowisku redaktora, co do którego wszyscy są zgodni, że jest niesprawiedliwy. Nie uwzględnia bowiem w dostatecznym stopniu różnic w nakładzie pracy przy redagowaniu różnych rodzajów tekstów. Mimo wielu prób, nikt nie opracował dotąd racjonalnych i nie budzących wątpliwości norm czasowych dla tych prac.

Bardzo ważnym czynnikiem efektywnego funkcjonowania systemu akordowego jest zapewnienie ciągłości pracy. Szczególnie sprawnie muszą działać systemy zaopatrzenia materiałowego, odbioru wyrobów i usuwania awarii.

Inną formą wynagrodzenia materialnego za pracę jest umowa o dzieło. Jej stronami są: przedstawiciele firmy oraz zespół pracowników gotowych podjąć się wykonania określonej pracy na wynegocjowanych z kierownictwem warunkach. Najistotniejszymi elementami umowy są: określenie przedmiotu dzieła – może nim być np. wybudowanie domu mieszkalnego – oraz sumy wynagrodzenia, jaką uzyska zespół. Przygotowanie umowy o dzieło wymaga wykonania wielu wstępnych prac: dokładnego określenia zakresu i wielkości zadań składających się na dane dzieło oraz ich wyceny. Zastosowanie tej formy płacowej motywuje zespoły pracowników do szybkiego i dobrego pod względem jakości wykonania zakresu prac określonych w umowie.

Dużą siłą oddziaływania motywacyjnego charakteryzuje się prowizyjny system płac. Wynagrodzenie pracownika w takim systemie jest powiązane procentowo z wartością produkcji lub sprzedaży. Prowizje są najczęściej stosowane przez firmy handlowe. Motywują pracowników i kierowników do maksymalizowania wyników finansowych.

Jednym z najlepszych rozwiązań silnie motywującym do realizacji zadań organizacyjnych jest udział pracowników w zyskach firmy. Może on objąć wszystkich uczestników, najczęściej jednak dotyczy kierowników, szczególnie tych najwyższego szczebla. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od sytuacji firmy i możliwości określenia wpływu poszczególnych osób (stanowisk) na jej wyniki.

Niektóre spółki wiążą także i motywują pracowników przy pomocy swoich akcji, czyniąc ich współwłaścicielami firmy. Akcje zapewniają udział w kapitałę organizacji i partycypację w podziale zysku. Rozwiązanie to „sprawdza się” szczególnie w przypadku menedżerów. Akcje pracownicze stały się również popularne w Polsce, będąc jednym z narzędzi prywatyzacji.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>