ROZWÓJ PERSONELU – KONTYNUACJA

Kształcenie i rozwój to elementy systemu personalnego mające na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na obecnym i (lub) przyszłym stanowisku pracy. Sprzyjają również poszerzaniu horyzontów poznawczych pracowników, rozwijaniu innowacyjności, przedsiębiorczości itd.

Podstawą kształcenia i rozwoju pracowników są najczęściej kursy organizowane własnymi siłami organizacji lub przez instytucje zewnętrzne: szkoły średnie i wyższe, ośrodki kształcenia i doskonalenia kadr, towarzystwa naukowe (jak np. PTE, TNOiK), firmy konsultingowe itd. Kształcenie i rozwój pracowników jest procesem, na który składają się:

– 1) ustalenie zapotrzebowania na kształcenie i rozwój,

– 2) wdrożenie planu kształcenia i rozwoju,

– 3) ocena.

– Zapotrzebowanie na kształcenie i rozwój ustalane jest na trzech poziomach:

– a) uczestnika organizacji,

– b) stanowiska pracy,

– c) organizacji jako całości.

Źródłami danych dotyczących potrzeb edukacyjnych są przede wszystkim:

Informacje uzyskane te trakcie oceny pracowników. Czy pracownik dobrze wywiązuje się ze swoich zadań? Jeśli efekty są zbyt małe, to co jest tego przyczyną: zbyt niska motywacja, osobiste problemy, niedostateczna wiedza i umiejętności, uwarunkowania zewnętrzne czy coś innego? W jakim kierunku uczestnik organizacji pragnie się rozwijać? Czy przewidujemy jego awans lub przesunięcie na inne stanowisko, a jeśli tak, jakie są dodatkowe wymagania dotyczące jego kompetencji ogólnych i fachowych? Są to pytania, na które odpowiedź daje właśnie dobrze przeprowadzona ocena.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>