Zewnętrzne i wewmętrzne trudności rynkowe „Centroprojektu”

Koniec lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych to okres pogłębiających się trudności rynkowych i wewnętrznych „Centroprojektu”. Nowe kierownictwo podjęło wyzwanie ratowania przedsiębiorstwa. Opracowano ofensywną strategię, w wyniku której zwiększył się portfel zamówień i uzyskano bardzo korzystny długoterminowy kontrakt. Nastąpiła głęboka reorganizacja, polegająca na stworzeniu elastycznej struktury macierzowej. Struktury macierzowe charakteryzują się m.in.: wysokimi wymogami kwalifikacyjnymi wobec pracowników oraz szeroką poziomą specjalizacją pracy, czyli zakresem przydzielonych zadań, niewielkim stopniem sformalizowania, powoływaniem tymczasowych zespołów do wykonania określonych zadań, istnieniem wielu mechanizmów spajających, selektywną decentralizacją, która polega na przydzielaniu uprawnień decyzyjnych różnym osobom ze względu na ich rzeczywiste kwalifikacje do realizacji konkretnych zadań. Istotną rolę odgrywa nieformalne porozumiewanie się pracowników. Takie cechy pozwalają uznać wprowadzenie struktury macierzowej za przesunięcie w stronę adhockracji (tzw. adhockracji operacyjnej, w której zespoły ekspertów, reprezentujących różne specjalności, realizują unikalne prace na potrzeby klientów). Adhockracja, posiadając charakterystyki strukturalne wzmacniające kreatywność pracowników i sprzyjające innowacyjności, jest właściwa dla organizacji działających w dynamicznym, często wrogim otoczeniu oraz stosujących nowoczesne unikatowe technologie, dostosowane do potrzeb klientów. Warunkiem jest posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry, zdolnej sprostać wyzwaniom technicznym, a także wysokie umiejętności menedżerskie naczelnego kierownictwa, zdolnego wypracować i rozwijać intensywne kontakty z otoczeniem i dzięki temu pozyskiwać coraz to nowe kontrakty. Na początku lat dziewięćdziesiątych „Centroprojekt” znalazł się w sytuacji, która uzasadniała przejście do logiki adhockracji, stwarzającej szanse przetrwania i dalszego rozwoju. Kierownictwo zdołało skutecznie wdrożyć tę rewolucyjną zmianę.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>