STEROWANIE JAKOŚCIĄ

Walka konkurencyjna rozgrywa się współcześnie na dwu głównych płaszczyznach: wydajności i kosztów produkcji oraz jakości wyrobów i usług. Przedsiębiorstwa, których oferta nie spełnia wymagań jakościowych rynku i które nie są w stanie zmienić tej sytuacji, muszą liczyć się – wcześniej czy później – z wyeliminowaniem z gry, z egzystowaniem na granicy opłacalności lub bankructwem. Nic zatem dziwnego, że jakość jest coraz częściej traktowana przez menedżerów jako problem strategiczny. Wskaźnikiem takiego nowego podejścia jest wprowadzanie jej do wiązki celów głównych (ciągłych) organizacji. Coraz powszechniej rozumie się także konieczność traktowania sterowania jakością jako jednej z podstawowych funkcji systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. W przodujących łlrmach nikt nie ma już dziś wątpliwości, że podsystem ten musi być silnie zintegrowany z wszystkimi pozostałymi.

Naukowe podejście do jakości i niezawodności wyrobów oraz systemów technicznych zapoczątkował w latach dwudziestych R.L. Jones z Bell Telephone Laboratories. Swoją koncepcję badania i sterowania jakością produkcji oparł na aktualnym także dziś założeniu, że jakość wyrobów jest jednym z głównych źródeł zadowolenia klientów i musi odpowiadać ich wymaganiom. Zaproponował utworzenie w przedsiębiorstwie „działu zapewnienia jakości”. Nazwa ta lepiej odzwierciedla nowoczesny stosunek do tej problematyki niż spotykana obecnie znacznie częściej: ,.dział kontroli jakości”. Zadania tej komórki powinny, zdaniem Jonesa, obejmować:

– opracowanie teoretycznych podstaw planów kontroli, metod statystycznych i nowych zasad postępowania

– opracowanie metod ustalania wymogów i ekonomicznie uzasadnionych norm jakości

– sprawowanie nadzoru nad jakością produktu opuszczającego fabrykę

– badanie wyrobu w eksploatacji i wskazywanie działań, jakie należy podjąć, aby zapobiec powtarzaniu się niedomagań.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>