ROLA INFORMACJI W PROCESACH MOTYWOWANIA

Szczególnie duże znaczenie – a zdaniem psychologów poznawczych znaczenie podstawowe – mają w procesach motywacyjnych informacje. Stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania zależy bowiem nie tylko od tego, jaką potrzebę odczuwa on w danej chwili, ale także od tego, jak postrzega on i ocenia siebie oraz swoją obecną i przyszłą sytuację. Szczególnie duże znaczenie ma ocena szans sukcesu lub ryzyka porażki oraz relatywnych korzyści związanych z działaniem w porównaniu do ewentualnych strat spowodowanych powstrzymaniem się od niego. Ważną rolę w percepcji i ocenach pełnią czynniki osobowościowe. Przykładem może być poczucie umiejscowienia kontroli (locus oj eontroD- Inaczej widzi możliwości działania ten, kto uważa, że wszystko zależy głównie od niego (kto ma poczucie wewnętrznego umiejscowienia kontroli), inaczej zaś ktoś, kto myśli przeciwnie.

Każdy człowiek buduje obraz swojej sytuacji i ocenia ją na podstawie własnego doświadczenia, intuicji, korzystając z informacji docierających z zewnątrz. Źródła informacji są różnorodne, podobnie jak formy, w jakich do nas docierają. Odbierane przez nas informacje mogą pochodzić bezpośrednio od innych osób, mogą być przekazywane za pośrednictwem prasy, radia, telewizji, książek itd., mogą mieć charakter werbalny (słowa, słowa, słowa…) lub niewerbalny (rysunki, gesty, mimika, zachowania), mogą docierać do nas w sposób niekontrolowany (mimowolny) lub być rezultatem poszukiwań.

W jaki sposób organizacje, a ściślej – menedżerowie i kierownicy, wykorzystują informacje w procesach motywowania pracowników?


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>