PRZYPADEK: „CENTROPROJEKT” – DALSZY OPIS

Po zaakceptowaniu zamówienia biuro projektowe otrzymywało od dyrektora polecenie opracowania odpowiedniego projektu i rysunków konstrukcji. Opisana procedura przyjmowania zleceń jest dobrą ilustracją scentralizowanego zarządzania w obszarze projektowania. Formalne uprawnienia decyzyjne: co i w jakim terminie należy zaprojektować, należały do dyrektora naczelnego przedsiębiorstwa, a więc umieszczone zostały na najwyższym szczeblu hierarchii organizacyjnej. W procesie decyzyjnym wspomagały dyrektora jednostki sztabowe i liniowe, mające uprawnienia do oceny i opiniowania zamówień. Kierownik biura projektów nie miał takich uprawnień, był całkowicie uzależniony od dyrektora, gdy chodziło o zakres i dobór prac projektowych do wykonania. Kierownik ten mógł decydować jedynie o tym, jak wykonać zadanie projektowe i jak rozdzielić pracę między podległych sobie pracowników. Scentralizowanie decyzji projektowych przedłużało proces projektowania i produkcji.

W pierwszym roku istnienia biuro składało się z 9 osób, podległych bezpośrednio kierownikowi. Kierownik planował i organizował pracę biura, kontrolował realizację bieżących zadań, a równocześnie prowadził intensywne szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników.

Wzrost liczby zleceń zewnętrznych, będący najlepszym dowodem pozytywnej oceny pracy biura, doprowadził w krótkim czasie do powiększenia tej jednostki organizacyjnej. Zatrudnienie wzrosło do 30 osób. W tej sytacji struktura wewnętrzna biura musiała ulec zmianie. Jeden kierownik nie mógł już efektywnie realizować funkcji zarządzania w stosunku do tak licznego personelu. Rozpiętość kierowania wzrosła z 9 do 2Wewnątrz biura powołano zatem dwa zespoły. Każdy składał się z kierownika, któremu podporządkowano projektantów, techników i kreślarzy. Oba zespoły oraz wyodrębnione archiwum podlegały kierownikowi wyższego szczebla (kierownikowi pracowni), odpowiedzialnemu za obszar projektowania. Jednocześnie w strukturze biura stworzono pion Jinansowo-administracyjny, składający się z kancelarii, sekcji księgowości i sekcji administracyjno-gospodarczej. Tak ukształtowaną całością, mając dodatkowo do pomocy doradcę technicznego, zarządzał kierownik biura projektów. Schemat organizacyjny biura przedstawia rysunek 7.1.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>