METODA – SIATKA KIEROWNICZA

W tej fazie treningu wrażliwości chodzi o poszerzenie pola widzenia każdego uczestnika oraz o uświadomienie możliwie szerokiego repertuaru postaw i zachowań adekwatnych do różnych sytuacji organizacyjnych. Wyciszane są oceny krytyczne, dominować zaczynają natomiast zachowania wyrażające poparcie i pomoc, nastawienia pozytywne. W takiej atmosferze grupa integruje się nikt nie przejawia już chęci do wycofania się z zajęć. Sprzyja to zwiększeniu otwartości na innych, ujawnianiu własnych odczuć, potrzeb, myśli, opinii, co z kolei ułatwia proces uczenia się nowych zachowań. Etap drugi treningu kończy się, kiedy wszyscy uczestnicy odnajdą właściwe dla siebie sposoby zachowań kierowniczych.

W trzeciej fazie treningu wrażliwości utrwalane są funkcjonalne postawy i zachowania. Prowadzący zajęcia i grupa zwracają szczególną uwagę na korzyści wynikające ze zmian działań poszczególnych uczestników, wzrost ich społecznej efektywności. Towarzyszy temu wzajemna akceptacja nowych postaw i zachowań, sprzyjająca ich utrwaleniu, oraz wspólna refleksja nad przeniesieniem (transferem) tych zachowań do swoich organizacji.

Istotą metody zwanej siatką kierowniczą (manageriał grid) jest krytyczna analiza stylów kierowania oraz ułatwienie wyboru stylu najbardziej efektywnego w konkretnej sytuacji. Twórcami metody są Robert Blake i Jane S. Mouton.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>