Działalność AIESEC

Działalność AIESEC wspierana jest przez firmy, tworzące Grupę Sponsorów (m.in. IBM, Ford Motor Company), oraz grupę wybitnych naukowców, bankierów i menedżerów zrzeszonych w Międzynarodowej Radzie Doradców (zasiada w niej m.in. prof. J. Tinbergen, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii).

AIESEC działa pod auspicjami UNESCO, zrzeszając ok. 40 tysięcy uczestników z 67 krajów. Polska należy do stowarzyszenia od 1971 r. Organizacja jest obecna w ponad 530 ośrodkach akademickich na świecie, w Polsce – w ponad 15 uczelniach. Działają w niej również studenci z innych krajów' postkomunistycznych: Bułgarzy, Czesi, obywatele byłego ZSRR, Rumuni, Słowacy i Węgrzy.

Uczestnikami AIESEC są studenci wydziałów ekonomii, informatyki i zarządzania szkół wyższych i uniwersytetów. Zwykle wykraczają oni ponad przeciętność, wyróżniają się w nauce, biegle władają językami obcymi, posiadają zdolności i umiejętności kierowania zespołami ludzkimi.

AIESEC składa się z sieci komitetów lokalnych, które podlegają poszczególnym komitetom krajowym. Nad funkcjonowaniem całości czuwa Komitet Międzynarodowy w Brukseli. Określa on ogólną strukturę i zasady działania całej organizacji. Rozwiązania szczegółowe są kształtowane przez kongresy krajowe lub walne zebrania komitetów lokalnych. Na walnych zebraniach wybierana jest także rada wykonawcza i prezydenci komitetów – formalne organy władzy. Podział zadań i kontakty między uczestnikami opierają się na zasadach nieformalnych.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>