Wygnaj strach

Wciąż doskonal system produkcji i świadczenia usług. Eliminuj marnotrawstwo i polepszaj jakość w każdej dziedzinie: w zaopatrzeniu, transporcie, projektowaniu wyrobów, procesów i metod, w pracach inżynieryjnych i remontowych, w sferze sprzedaży, dystrybucji, księgowości i rachunkowości, w płacach, produkcji, usługach posprzedażowyeh itp. Pamiętaj: prawdziwa poprawa jakości nie bierze się ze studiowania braków – efektów kontrolowanego procesu – lecz jest wynikiem analizy samego procesu.

Wprowadź nowoczesne melody szkolenia. Celem treningu powinno być zapoznanie pracowników z wymaganiami dobrej roboty, ukształtowanie p roją kości owych postaw i odpowiednich umiejętności. Najlepszą podstawą oceny skuteczności tych działań są dane statystyczne.

Wprowadź nowoczesne metody nadzoru. Kierownicy muszą być upoważnieni do informowania wyższych szczebli o powstaniu sytuacji wymagających korekty. Przełożeni, raz poinformowani, muszą podjąć odpowiednie działania. Trzeba usunąć wszystkie bariery, które mogą utrudnić osiągnięcie najlepszych wyników przez pracowników twojej firmy. (W najnowszych wersjach tego programu, z 1991 roku, pisze się już nie o nadzorze, lecz o przywództwie i jego wzmacnianiu.)

Wygnaj strach. Zbuduj zaufanie i klimat dla innowacji- Ludzie nie mogą się bać zadawania pytań, sygnalizowania problemów, wyrażania własnych opinii i prezentowania nowych pomysłów. Strach pracowników jest równoznaczny z powstaniem strat ekonomicznych.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>