Weryfikacja informacji podanych przez kandydata

Proces selekcji obejmuje niżej przedstawione etapy. Zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów. Dokonujący selekcji analizuje dostarczone firmie oferty, oddziela interesujące od mniej ciekawych. Odrzuconych aplikantów informuje się o negatywnej decyzji, wybranych zaprasza się na wstępną rozmowę.

Wstępna rozmowa z kandydatem. Jest ona zawyczaj prowadzona „twarzą w twarz”, rzadziej telefonicznie. Dokonujący selekcji stara się zorientować w kwalifikacjach, motywacji, uzdolnieniach i przekonaniach kandydata.

Test psychologiczny. Kandydaci poddawani są testowi lub testom, mającym na celu ustalenie, jakie są zainteresowania, zdolności, umiejętności kandydata, jakie dominują u niego cechy osobowości.

Weryfikacja informacji podanych przez kandydata. Dokonujący selekcji weryfikuje informacje podane przez kandydata. Kontaktuje się z jego poprzednim pracodawcą, czasem także z promotorem (jeśli skończył studia i pragnie być zatrudniony na odpowiedzialnym stanowisku). Sprawdzane są referencje, opinie, rekomendacje.

Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Spośród osób, które odbyły wstępną rozmowę, wybiera się kilku szczególnie atrakcyjnych kandydatów. W zależności od wagi wolnego stanowiska stosunkowo długą (tym razem) rozmowę prowadzi kierownik ds. personelu właściwej jednostki organizacji lub dyrektor personalny – członek zarządu przedsiębiorstwa. Zazwyczaj punktem wyjścia są wyniki testów psychologicznych. W trakcie zmienia się charakter rozmowy – staje się ona mniej lub bardziej formalna.

Podjęcie decyzji o przyjęciu (odrzuceniu) kandydata. W wyniku ostatecznej rozmowy podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu bądź odrzuceniu oferty. Dokonujący selekcji waży wszelkie za i przeciw, wady i zalety każdej osoby. Bierze pod uwagę ogólną strategię firmy i jej strategię personalną, kulturę organizacyjną, miejsce i znaczenie danego stanowiska w strukturze organizacji oraz konkretne wymagania kwalifikacyjne.

Badania lekarskie. Przed podjęciem pracy wybrany kandydat kierowany jest na badania lekarskie. Należy ustalić, czy praca na wakującym stanowisku nie będzie negatywnie wpływać na jego stan zdrowia. Zaznaczyć należy, że badania lekarskie mające na celu negatywną selekcję, np. ustalenie, czy kandydatka nie jest w ciąży, są prawnie zabronione.

Zatrudnienie kandydata. Z wybraną osobą podpisujemy umowę o pracę, a pozostałych kandydatów informujemy, że nie zostali przyjęci. Przechowujemy jednak ich akta, gdyż w przyszłości mogą okazać się przydatni dla firmy.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>