Składnik wynagrodzeń

Składnikiem wynagrodzeń jest często dodatek stażowy. Jego rzeczywista funkcja polega na względnie trwałym związaniu pracownika z organizacją. Wysokość dodatku stażowego jest uzależniona od całkowitego okresu zatrudnienia i ciągłości pracy, od okresu zatrudnienia w konkretnym zawodzie, w konkretnej firmie lub na konkretnym stanowisku. Motywacyjna wartość dodatku stażowego jest dyskusyjna. Sprawdza się on w organizacjach realizujących podejście kapitału ludzkiego, dla których ważne jest utrzymanie cennych osób. Firmy stosujące podejście sita raczej nie powinny stosować dodatku stażowego, gdyż istotniejsza jest tu ciągła selekcja i „ruch” pracowników.

Dodatek funkcyjny przyznawany jest za pełnienie funkcji kierowniczej. Jego wysokość jest najczęściej uzależniona od szczebla w strukturze organizacyjnej, na jakim stanowisko jest umieszczone, znaczenia i stopnia trudności realizowanych zadań, rozpiętości kierowania itd. Dodatek ten – niekiedy bardzo wysoki – powinien, zdaniem jego zwolenników, zachęcać do „robienia kariery pionowej”, do ubiegania się o stanowiska kierownicze i właściwego pełnienia tegu typu ról organizacyjnych.

Do wynagrodzeń materialnych zaliczamy również nagrody finansowe i rzeczowe. Tytuły do ich przyznawania ustala kierownictwo firmy, kierując się zasadą związku nagrody z realizacją celów organizacji. W praktyce najczęściej przyznaje się nagrody za nadzwyczajne efekty i dodatkowe świadczenia (prace) na rzecz organizacji, za projekty racjonalizatorskie, nowe opracowania techniczne, innowacje organizacyjne itd.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>