Rotacja menedżerów

Rotacja menedżerów – metoda popularna zwłaszcza w latach osiemdziesiątych po ogromnym sukcesie książki W. Ouchi’ego Theory Z [Ouchi, 1981], Autor lansował w niej kariery poziome, polegające na przesuwaniu uczestników organizacji na równorzędne, pod względem umiejscowienia w hierarchii, stanowiska w tej samej firmie. Praktyka ta jest powszechnie stosowana przez Japończyków. Przynosi wiele korzyści: sprzyja rozwojowi kierowników, którzy poznają w ten sposób różne podsystemy organizacji, kształtuje perspektywiczne i całościowe spojrzenie na firmę i jej elementy, wiąże pracownika bardziej z przedsiębiorstwem niż z własnym stanowiskiem pracy, przeciwdziałając autonomizacji działań. Pracownicy realizujący karierę poziomą są wielofunkcyjni, radzą sobie z wieloma różnymi problemami. Dzięki temu zmniejsza się ilość spraw nie do załatwienia w razie nieobecności jednego specjalisty zawsze znajdzie się ktoś, kto jest w stanie go zastąpić.

Symulacje i gry komputerowe. Komputer jest znakomitym narzędziem umożliwiającym doskonalenie umiejętności analizy złożonych sytuacji oraz podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych. Zamiast kosztownych gier z rzeczywistością menedżer uczestniczy w wielu sytuacjach „sztucznych”, lecz odzwierciedlających obecne lub przyszłe realia. Może na bieżąco śledzić konsekwencje wyborów własnych i innych osób dla funkcjonowania organizacji i uzyskiwanych efektów. W stosunkowo krótkim czasie zapoznaje się z wieloma bardziej lub mniej typowymi sytuacjami ze sfery zarządzania oraz najlepszymi rozwiązaniami. Uczy się wyciągając wnioski z sukcesów, porażek i błędów. Jedną z gier komputerowych jest MARKSTRAT, gra doskonaląca zdolność do myślenia w kategoriach strategii marketingowych i umiejętność decyzji mających długookresowe konsekwencje. Uczestnicy rywalizują z sobą o udział produktów ich firm w rozwijającym się rynku. Muszą dokonywać wielu różnych wyborów, uwzględniając rozmaite czynniki. Niektóre zmienne mogą być przez nich kontrolowane, inne mają charakter losowy. Gra ta jest bardzo realistyczna. Jest efektywnym narzędziem uczenia marketingu i strategicznego zarządzania. W ostatnich latach w Polsce dużą popularność zdobyły: STRATEGEM, PRYWATYZACJA i inne gry stosowane przez M. Długosza i E. Naumienko i opisane przez nich w wielu numerach „Przeglądu Organizacji”.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>