REGULOWANIE POZIOMU ZAPASÓW

Podstawowe znaczenie dla zapewnienia sprawności i ekonomiczności procesów produkcyjnych ma – obok optymalizacji obciążeń – zarządzanie zapasami. Można je zobrazować za pomocą modelu, którego schemat ideowy przedstawiamy na rysunku 6.6.

System zarządzania zapasami musi zapewnić właściwy poziom zasobów oraz planowy i kontrolowany przepływ materiałów z magazynów zaopatrzeniowych do systemu produkcji, w trakcie procesu wytwarzania oraz z produkcji do magazynów wyrobów gotowych. Celowe jest wyodrębnienie „zależnych” i „niezależnych” od przedsiębiorstwa zapasów oraz strumieni materiałów i wyrobów. (Za „niezależne” uznajemy tutaj te, na których wielkość nie wpływa bezpośrednio poziom zamówień rynku.)

Materiały, surowce, części itd. nie są dostarczane do przedsiębiorstwa w sposób ciągły, z wyjątkiem pewnej grupy nośników energii oraz substancji płynnych. Wielkość i czas dostaw zależy w decydującej mierze od polityki handlowej partnerów oraz uwarunkowań organizacyjno-technicznych trans-

Rysunek Ogólny model zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie Źródło: A. Malczewski, Zarządzanie…, op. cii. portu i magazynowania. Istotną rolę odgrywają też twarde ograniczenia finansowe.

Poziom zapasów jest regulowany stosownie do wielkości produkcji i sprzedaży. Wielkość sprzedaży, jako pochodna decyzji odbiorców, tylko w ograniczonym stopniu może być kontrolowana przez przedsiębiorstwo i w tym sensie jest od niego „niezależna”.

Strumienie części kierowane bezpośrednio do następnych faz wytwórczych bądź magazynowane przed dalszą obróbką, zwane produkcją w toku, w pełni poddają się regulacji przedsiębiorstwa.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>