Na co pozwala decentralizacja?

Warto zwrócić uwagę na istotne uwarunkowania decentralizacji, które można zaobserwować w podanym przykładzie. Decentralizacja może być efektywna tylko wtedy, gdy:

– kwalifikacje kierowników komórek oraz pracowników wykonawczych kształtują się na poziomie, umożliwiającym zwiększenie ich samodzielności i podejmowanie racjonalnych, z punktu widzenia organizacji, decyzji i działań

– istnieje spójny system planowania dla całej organizacji i jej części, system, w którym wykorzystuje się syntetyczne wskaźniki ekonomiczne

– sytuacja finansowa jednostki organizacyjnej, która określa jej możliwości rozwojowe i poziom wynagrodzeń pracowników, jest uzależniona od osiąganych wyników ekonomicznych.

Decentralizacja pozwala na lepsze przystosowanie się do lokalnych potrzeb w warunkach zmiennego i zróżnicowanego rynku. Gdy organizacja jest scentralizowana, istnieje duże ryzyko podejmowania błędnych decyzji i spowolnienia działań. Stopień centralizacji – decentralizacji organizacji jest też w pewnym sensie wyrazem opinii kierownictwa najwyższego szczebla o posiadanej kadrze. Decentralizacja jest wyrazem zaufania do umiejętności i chęci korzystnego dla organizacji działania kierowników niższego szczebla i pracowników wykonawczych. Centralizacja wynika z przekonania o braku tych cech u uczestników organizacji, co stwarza dodatkowy nacisk na nasilenie ich kontroli.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>