MOTYWACJA

Grupa badaczy pod kierunkiem George’a Englanda przeprowadziła badania porównawcze nad znaczeniem pracy. Zrealizowano je w 8 krajach: USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemczech (b. RFN), Belgii, Jugosławii, Izraelu i Holandii. Badani pracownicy mieli za zadanie rozdzielenie punktów z ogólnej puli 100 pomiędzy sześć możliwych celów pracy, tak by uszeregować je według ważności. We wszystkich krajach pracownicy jako główny cel pracy uznali zapewnienie środków utrzymania. Jednakże relatywne znaczenie tego celu w porównaniu z innymi różniło się w istotny sposób w zależności od narodowości badanych pracowników. Japończycy przydzielili temu celowi 45 punktów na 100 możliwych, Amerykanie – 33, Holendrzy – 2Holendrzy przyznali aż 24 punkty kolejnemu priorytetowi: praca ciekawa i zadowalająca. Dla Japończyków ciekawa i zadowalająca praca warta była tylko 13 punktów. Amerykanie przywiązują więcej wagi do prestiżu i statusu (12 punktów), niż czynią to przedstawiciele innych nacji. Holendrzy cenią sobie w pracy także możliwość kontaktów z ciekawymi ludźmi i służbę społeczeństwu. Pracownicy z innych krajów przyznali tym celom znacznie mniej punktów niż Holendrzy (MOW International Research Team, 1985).


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>