Lampy oświetlenie

ETAPY MRP

Na podstawie planu produkcji, czyli jej asortymentowego i ilościowego określenia w czasie, w kolejnych etapach prac planistycznych, oblicza się szczegółowe potrzeby materiałowe oraz planuje – dokładnie – zdolności produkcyjne. (Należy w tym miejscu podkreślić, że MRP, jako jedyna ze znanych szerzej metod zarządzania produkcją, łączy planowanie produkcji i zaopatrzenie materiałowe.)

Wyróżnia się potrzeby materiałowe brutto i netto. Pierwsze – wynikają z planu produkcji i różnych normatywów. Określają one, jakie rodzaje i ilości materiałów oraz części i kiedy powinny być wprowadzone do obróbki lub montażu. Drugie – odpowiadają materiałom rzeczywiście poddanym przetwarzaniu w danym okresie.

Kolejnym etapem MRP jest planowanie zdolności produkcyjnych lub inaczej – planowanie wejśćjwyjść. Ma ono na celu szczegółowe określenie zadań i terminów ich wykonania (w rozbiciu na poszczególne operacje). Służą do tego różne techniki – harmonogramy, wykresy Gantta, wykresy wykorzystania maszyn i urządzeń itp.

Planowanie zdolności produkcyjnych różni się od sporządzania planu produkcji zarówno pod względem stopnia szczegółowości, jak i sposobu uzgadniania zadań z rzeczywistymi możliwościami maszyn. W tej fazie nie chodzi już tylko o „zgrubne” określenie, czy przewidywana wielkość produkcji prowadzić będzie do przeciążenia aparatu wytwórczego czy jego niedociągnięć. Precyzyjnie opisuje się, grupuje i porównuje wszystkie strumienie zasileniowe (zmiany na wejściach do systemu produkcyjnego) i strumienie wyjściowe. Jest to ujęcie dynamiczne, uwzględniające istniejące i przewidywane „wąskie gardła” oraz kolejki na stanowiskach produkcyjnych. Podstawą działań korygujących i wyrównywania obciążeń aparatu są zbiorcze wykresy wykorzystania pojedynczych maszyn, grup maszyn (np. wszystkich tokarek uniwersalnych) oraz urządzeń. Do zagadnień tych wracamy w ostatnim rozdziale, omawiając dorobek kierunku naukowego zarządzania.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>