Dzień bez braków

Trzeba określić konkretny dzień – sygnał, informujący wszystkich, że firma zaczęła realizować nowy standard osiągnięć.

– 1Formułowanie celów. Żeby zobowiązania do poprawy jakości przekształcić w konkretne działania, pracownicy muszą ustalić bardziej ambitne cele dla siebie i swojej grupy. Pomocą powinien służyć im przełożony, ułatwiając sformułowanie celów jak najbardziej konkretnych i mierzalnych. Cele różnych rzędów, tworzące specyficzne łańcuchy, powinny być przedstawione na planszach i umieszczone w widocznym miejscu.

– 1Błąd uruchamia działania naprawcze. Pracownicy muszą być zachęcani do informowania kierownictwa o tym wszystkim, co może utrudnić im wykonanie pracy wolnej od braków. Ich obowiązkiem jest przekazanie informacji zarządzającym, którzy mają tylko 24 godziny na odpowiednią reakcję.

– 1Uznanie. Pracownicy, którzy wyróżniają się pod względem osiągnięć w zakresie jakości, muszą zostać publicznie docenieni.

– 1Rady ds. jakości. Fachowcy w sprawach jakości i przewodniczący zespołów powinni spotykać się regularnie w celu wymiany i analizy doświadczeń, problemów, idei.

– 1Zrób wszystko, co przedstawiono wyżej, od nowa. Doskonalenie jakości nigdy nie może się skończyć. Program złożony z kroków 1-13 musi być powtarzany. Trzeba ciągle wzmacniać zaangażowanie starych pracowników i włączać nowych w ten proces [Crosby, 1979. s. 132-139].

Uważny czytelnik bez trudu zauważy podobieństwa i różnice pomiędzy zaprezentowanymi tutaj podejściami. Przykładowo, koncepcje Deminga i Cros- by’ego są wyrazem odmiennych projakościowych filozofii różni je stosunek do pracowników i sposobów oddziaływania na nich, do formułowania celów itd. Pragniemy jednak raz jeszcze podkreślić, że wszystkie przedstawione ujęcia są ciągle „żywe”, że wokół nich skoncentrowały się różne ruchy i szkoły jakości. Jest to dowodem ich praktycznej przydatności oraz różnorodności świata organizacji i zarządzania.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>