„Cetroprojekt”

Po trzech latach dynamicznego rozwoju, którego wyrazem był m.in. wzrost zatrudnienia do 130 pracowników, centrum projektowe zostało oddzielone od „Budomontażu”. Otrzymało status przedsiębiorstwa państwowego

– 0 nazwie „Cetroprojekt”. Akt erekcyjny, powołujący przedsiębiorstwo państwowe działające na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego, wymagał opracowania nowej struktury organizacyjnej. Przygotowano regulamin organizacyjny, w którym określono podporządkowania organizacyjne, zakresy

– 1 reguły działania, oraz zasady współpracy. Instrukcja obiegu dokumentów i pism dodatkowo porządkowała podział pracy przez formalizację ról organizacyjnych i procedur realizacji zadań.

W schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa „Centroprojekt”, przedstawionym na rysunku 7.3, zwraca uwagę likwidacja wyodrębnionego poprzednio (w centrum projektowym) pionu administracyjno-gospodarczego. Świadczy to o wzmocnieniu funkcji podstawowej, tj. projektowania. Sam pion projektowania uległ przeorganizowaniu i został rozbudowany. Należało reagować na potrzeby otoczenia, które było zainteresowane w większym stopniu projektowaniem kompleksowym ftj. projektem całego układu różnych instalacji), niż wyspecjalizowanym w jednym rodzaju instalacji. Odpowiedzią na te potrzeby były strukturalne zmiany, które polegały na zintegrowaniu 2-5 zespołów w większe komórki – pracownie, zdolne do realizacji złożonych projektów.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>