Monthly Archives Sierpień 2017

Początek lat osiemdziesiątych był okresem racjonalizacji

W 1970 r. restrukturyzacja była zakończona. Firma ponownie zaczęła wzmacniać swoje tradycyjne obszary działalności, rezygnując z wytwarzania niektórych produktów. Wraz z globalizacją, stopniowo malał udział rynku szwedzkiego w całości obrotów Alfa-Laval. Działo się tak pomimo trudnych doświadczeń wojennych i planów ..powrotu” na rynek rodzimy. Wojny nauczyły dyrektorów, że umiędzynarodowienie może przynieść kłopoty. Występowały one jednak także w czasie pokoju. Duże zróżnicowanie przepisów prawnych, szczególnie systemów podatkowych, powodowało liczne komplikacje i wiązało się z dodatkowymi kosztami. Od planów skoncentrowania się na Szwecji odstąpiono jednak głównie dlatego, że krajowe przedsiębiorstwa nie były w stanie nadążyć za rosnącym dynamicznie popytem. Stopniowo następowało również ujednolicenie rozwiązań prawnych różnych krajów oraz usuwanie barier w handlu międzynarodowym.

więcej

OKREŚLANIE PRZEWIDYWANEGO POZIOMU ZAMÓWIEŃ

Planowanie staje się bardzo skomplikowane w sytuacji ścisłego wiązania wielkości produkcji ze zmianami zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek. W przypadku procesów elektromaszynowych, zaliczanych do procesów dyskretnych, zakres i sposób sporządzania planów produkcji uzależniony jest głównie od stopnia powtarzalności zamówień na wyroby oraz terminów ich realizacji. Jeśli zaś chodzi o procesy technologiczne ciągle, będące np. podstawą przemysłu chemicznego, to sposób krótkoterminowego planowania produkcji zależy w decydujący sposób od rodzaju procesu (czy jest on ciągły w okresie między kolejnymi kampaniami remontowymi, czy też tzw, ciągły wsadowy), od możliwości i czasu realizacji zatrzymań oraz rozruchów całości lub części instalacji, od możliwości ciągłej pracy maszyn i aparatury przy obciążeniu niższym od optymalnego, pracy na biegu jałowym itp.

więcej